Regulamin zawodów spławikowych

I. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 

TEREN ZAWODÓW

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących.

Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,0 metr i nie większą niż 8,0 metrów.

 

1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe.

W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie zawodnikowi w stosunku do pozostałych zawodników /kładka, ostroga, itp./, teren ten należy wyłączyć z wędkowania.

W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii.

 

1.3. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów.

 

1.4. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym

o szerokości od 1 do 2 metrów. Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry.

 

1.5. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości minimum 10 metrów.

 

1.6. Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii.

 

1.7. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła lub okręgu jako zawody jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym sektorze. Liczba stanowisk w sektorze powinna być równa liczbie zawodników startujących w danej kategorii.

 

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

1.8. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik /łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika/ oraz jeden haczyk. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka.

W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez organizatora, w zawodach obowiązują limity maksymalnej długości wędki:

- kadeci - 8,5 m,

- młodzież, kobiety - 13 m,

- mężczyźni - 14,5 m.

 

1.9. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

 

1.10. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędziskiem, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

 

1.11. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Średnica górnej obręczy siatki powinna wynosić minimum 40 cm. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne.

 

1.12. Zawodnikowi wolno używać sprzęt pomocniczy jak: proca, podbierak, platforma itp., o dowolnej konstrukcji i wymiarach.

 

1.13. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.

Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb /także jako dodatków do zanęty/. Substancje samoutwardzające wolno stosować wyłącznie jednocześnie z przynętami naturalnymi.

Ogranicza się ilość zanęty w stanie namoczonym (wraz z przynętą zanętową) nie ubitej sztucznie w pojemniku - do 25 litrów na jedną turę na jednego zawodnika.

 

1.14. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

- zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości,

- zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika.

Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dopuszcza się stosowanie z nad wody koszyczka zanętowego, tzw. "zanętnika".

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1.15. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów, mężczyzn, kobiet, juniorów, juniorek, młodzieży, kadetów lub bez podziału na kategorie. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

 

1.16. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i drużynowe, w zależności od potrzeb możliwości organizatora mogą być przeprowadzone na jeden ze sposobów:

- zawody jednoczesne - wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz mistrzostwa drużynowe są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie i miejscu,

- zawody niejednoczesne - mistrzostwa indywidualne w kategoriach są rozgrywane jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscach.

 

1.17. Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane w dwóch turach, z możliwością przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory we wszystkich kategoriach wiekowych. Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się na każdą turę oddzielnie.

W sekcjach i kołach dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze. W kołach i okręgach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów mistrzowskich jednego dnia. Mistrzostwa Polski należy rozgrywać jako zawody dwudniowe.

 

1.18. Zawody dwuturowe jedno- i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.

W przypadku rozgrywania zawodów dwuturowych jednosektorowych na tym samym łowisku, należy zastosować przemienne losowanie stanowisk.

Oznacza to umowne podzielenie na dwie połowy terenu zawodów i zawodników według numerów stanowisk z I tury zawodów a następnie rozlosowanie zawodników w II turze, w przeciwnych połówkach łowiska.

Powyższa zasada nie obowiązuje przy rozgrywaniu zawodów jednosektorowych na różnych łowiskach oraz w zawodach wielosektorowych.

 

1.19. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów.

 

1.20. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem. 

W przypadku losowego przerwania tury zawodów mistrzowskich przed upływem 1,5 godz., tura powinna zostać dokończona z uwzględnieniem dotychczasowego wyniku zawodnika.

 

1.21. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska i zatrzymują się przed nimi. W tym czasie mogą przygotowywać się do zawodów i korzystać z pomocy innych osób. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał - na 90 - 60 minut (w zależności od decyzji organizatora) przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. W tym czasie może wnieść na stanowisko niezbędne przedmioty i sprzęt potrzebny do rozegrania zawodów,

- drugi sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,

- trzeci sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,

- czwarty sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,

- piąty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.

Zaleca się, aby kontrolne sprawdzenie długości wędek i ilości przygotowanej zanęty /w przypadku jej limitowania, zostało dokonane przez upoważnioną komisję techniczną z udziałem sędziego sektorowego, pomiędzy pierwszym a drugim sygnałem zawodów.

 

1.22. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska /nie wolno łowić w obrębie pasów neutralnych. Złowione i zabierane ryby zawodnik zgłasza sędziemu kontrolnemu.

 

1.23. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb, oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.

Zabrania się:

- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,

- mycia rąk w łowisku przed drugim sygnałem,

- wyrzucania w łowisko zanęty po piątym sygnale, po pierwszej turze zawodów wieloturowych.

Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet i kadetów w nieprzekraczalnym czasie 30 min po 1 sygnale.

 

1.24. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 5 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.

Trener po pierwszym sygnale ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawodnika, może mu udzielać wyłącznie porad ustnych.

W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt. Dopuszcza się jedynie podawanie przez sędziego napojów chłodzących.

Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez Sędziego Głównego.

 

1.25. Po zakończeniu zawodów /po 5 sygnale/ zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu.

Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener drużyny) jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, przed wpuszczeniem ich do wody zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

1.26. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W turze zawodów:

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,

- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów, podczas mierzenia gruntu lub po sygnale kończącym zawody,

- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,

- używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu,

- nęcenie zanętą ciężką po trzecim sygnale, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,

- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,

- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny.

W całych zawodach:

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora sędziego czy innych zawodników /po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego/.

 

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

1.27. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

 

1.28. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast wpuszczane do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

 

1.29. Do połowu nie zalicza się ryby, która w trakcie holu:

- przepłynęła granicę stanowiska zawodnika,

- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadla do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką.

W powyższych przypadkach, ryba nie zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, powinna zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona.

 

1.30. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

 

PUNKTACJA

1.31. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

 

1.32. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochroną, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych i będących pod ochroną. Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.

 

1.33. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.