Sprawozdanie z działalności Koła w 2009 roku

  Koleżanki i Koledzy,

 W roku bieżącym społeczność wędkarska w Polsce obchodzi jubileusz 60.lecia Polskiego Związku Wędkarskiego; został on powołany 19 marca  1950 r. na mocy decyzji  ówczesnych władz m.st. Warszawy. Do PZW przeszło wielu członków byłych organizacji wędkarskich, włączyło się w nurt działalności organizacyjnej i odegrało istotna role w rozwoju naszej organizacji. Był to niewątpliwie okres pionierski, wymagający wiele wysiłku organizacyjnego, któremu przyświecał jeden podstawowy cel - tworzenie organizacji i służba wędkarzom. Obecnie Polski Związek Wędkarski jest najliczniejszym Stowarzyszeniem w Polsce, postrzeganym i docenianym partnerem władz i samorządów w rozwiązywaniu  problemów rybactwa i wędkarstwa. Na koniec 2009 r. liczył ponad 640 tys. członków zorganizowanych w 2700 kołach. Działa też 179 klubów sportowych zrzeszających 4260 licencjonowanych zawodników, w tym 9 z naszego Koła. Polski Związek Wędkarski gospodaruje obecnie na ponad 210 tys. ha wód, które służą wędkarzom - członkom PZW i wędkarzom niezorganizowanym.

Polski Związek Wędkarski jest żywotnie zainteresowany rozwojem wędkarstwa proekologicznego, na którą składa się racjonalne zarybienie i ochrona wód, zwalczanie kłusownictwa, ekologiczna edukacja dzieci i młodzieży, rozwój sportu wędkarskiego, a także rozwijanie turystyki wędkarskiej. Polski Związek Wędkarski ma za sobą ubiegłoroczny XXIX Krajowy Zjazd Delegatów, który uznał, że umacnianie roli kół i okręgów PZW, jako ważnych społecznie oraz uznawanych partnerów samorządności w gminach, powiatach i  województwach, stanowi dla PZW priorytet w dążeniu do nadania wędkarstwu jeszcze większego, społecznego znaczenia oraz skuteczniejszej realizacji celów statutowych Związku.

W całym kraju odbywają się Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze podsumowujące działalność kół, a więc i całego Związku. My również spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym aby rozliczyć Zarząd Koła z działalności za rok 2009, oraz zatwierdzić Plan Pracy i Preliminarz Budżetowy na rok 2010. Koło nasze na koniec 2008 roku liczyło 993 członków , natomiast na koniec 2009 roku 999 członków, w tym 20 kobiet, 121 młodych wędkarzy, wśród nich 42 członków uczestników, oraz nie zrzeszonych członków Sekcji Młodzieżowej.                                                                                                                    Zarząd Koła w roku 2009 pracował w następującym składzie:

Borowy Waldemar - prezes koła

Gromek Mirosław - v-ce prezes koła ds. organizacyjnych

Pasztaleniec Władysław - sekretarz koła

Kamieniecki Włodzimierz - skarbnik koła   

Podbielski Zygmunt - kapitan sportowy

Sommer Leszek  - członek zarządu ds. młodzieży

Kowalczyk Erwin - D-ca Grupy S.S.R.

Wilanowski Sławomir - Rzecznik Dyscyplinarny Koła

Szymański Sławomir - gospodarz koła

Mierzejewski Władysław - członek zarządu

Zarząd Koła odbył 14  posiedzeń protokołowanych, ze średnią frekwencją   90 %, na których zajmował się realizacja zamierzeń wynikających z Planu Pracy na 2009 rok, oraz podejmował uchwały normujące działalność Koła, a m.in. :

-         przygotowanie imprez sportowo-turystycznych

-         organizacja wycieczek

-         organizacja imprez i zawodów sportowych otwartych

-         sprawy organizacyjne

 

W działalności sportowo-turystycznej zajmowaliśmy się organizacją zawodów i wycieczek. 

Biorąc pod uwagę również działalność klubów, członkowie naszego koła w roku 2009 brali udział w 47 wyjazdach wędkarskich, w tym w 3 zawodach mistrzowskich Koła, 3 wycieczkach kołowych, 18 towarzyskich zawodach spławikowych,  12 towarzyskich zawodach spinningowych, w zawodach Okręgowych z cyklu GP,  spinningowych zawodach krajowych z cyklu GP, Drużynowych Klubowych Mistrzostwach Polski, oraz w organizacji Festynu Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z naszego miasta.

W sumie w imprezach sportowo - turystycznych udział wzięło 987 osoby, w tym 687 seniorów, 64 kobiety, 189 młodzieży oraz 47osoby nie zrzeszone.

Imprezą sportową znaną już w szerokich kręgach wędkarskich w Polsce jest „Mazowiecki Spinning Bugu", organizowany w 2009 roku po raz X, a jest on wynikiem grupy zaangażowanych organizatorów, oraz licznych sponsorów. Jednak w związku z klęską przyduchy na Bugu, podjęliśmy decyzje o zorganizowaniu tej imprezy na rz. Narew w Różanie W roku 2009 udział w tej imprezie wzięło 114 wędkarzy, w tym 4 kobiety, z terenu kraju, sędziował jako Sędzia Główny kol. Jabłoński Antoni z grupą kolegów i koleżanek z Klubu „Wodnik'

Ważnymi imprezami ściągającymi wędkarzy są zawody „Mistrzostwa Spinningowe Ostrowi  Maz. o Puchar Burmistrza ", odbyły się po raz IX, spławikowe o „Puchar Burmistrza Broku" już po raz V, oraz  o „Puchar Wójta Wąsewa" po raz III . 

Organizujemy już corocznie Festyn Wędkarski z okazji „Dnia Dziecka". Niestety, w roku 2009, pogoda nie była dla nas łaskawa, padał deszcz i zmuszeni byliśmy konkurs plastyczny zorganizować w inne dni.  W sumie udział wzięło 128 dzieci. W tym miejscu  chcemy złożyć podziękowania dla naszych przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy z panią Katarzyną Kolasińską na czele, oraz dla Pana Sławomira Sokołowskiego z Gimnazjum Nr 1 za pomoc w organizowaniu konkursu plastycznego.                                                                                                                   Jak już nadmieniłem nasze koleżanki i koledzy brali udział w zawodach organizowanych przez Zarząd Główny PZW, Okręg Mazowiecki  , Rejon, inne koła oraz kluby, gdzie zajmowali często wysokie lokaty mi. n. członkiem Kadry Okręgu w dyscyplinie spinningowej w kategorii seniorów  został kol. Kamieniecki Mirosław - 5 miejsce w Okręgu.     

Ponadto nasi zawodnicy zajmowali czołowe miejsca w różnych zawodach towarzyskich organizowanych przez inne koła i kluby.     

                                                                                                                                                       Oprócz działalności sportowo - turystycznej zajmowaliśmy się również ochroną i zarybianiem.

Grupa Społecznej Straży Rybackiej z naszego Koła pod kierownictwem kol. Erwina Kowalczyka , w liczbie 6 członków  działała na rzece Bug i Brok, oraz zalewie „GRODZISK".

W 2009 roku Grupa przeprowadziła 42 akcje, skontrolowano 693 osoby, zatrzymano

115  m.b. sieci.

Braliśmy również udział w zarybianiu rzeki Bug i rzeki Brok, oraz zalewu „GRODZISK". W tym przypadku na szczególne wyróżnienie zasługują nasi koledzy z Broku, pod kierownictwem kol. Ziółkowskiego Janusza,  na których głównie ten wysiłek spoczywał.                                                                                                                                           Zarybianie w roku 2009 przedstawiało się następująco:                                                            rz. Bug      - brzana narybek jesienny - 15 tys. szt.

-         jaź narybek letni - 100 tys. szt..

-         kleń narybek letni 30 tys. szt.

-         okoń narybek jesienny - 200 kg.

-         sandacz narybek letni - 225 tys. szt.

-         sum kroczek - 600 kg.

-         szczupak narybek letni 250 tys. szt.

-         szczupak narybek jesienny - 60 kg.

-         świnka narybek letni - 20 tys. szt.

RAZEM - 640 tys. sztuk narybku, oraz 860 kg.    

Zarząd, w imieniu wszystkich członków naszego Koła, składa serdeczne podziękowanie naszym kolegom z Broku, którzy poświęcają swój czas, sprzęt, oraz wysiłek przy zarybianiu naszych rzek. Ponieważ to oni, ten narybek mniejszy i większy, rozwożą po Bugu abyśmy   mogli przyjemnie i efektywnie spędzać czas nad wodą.

 

Koleżanki i Koledzy !

 

Dzięki działalności aktywnych członków koła otrzymaliśmy jak w poprzednich latach 50% odpis składki członkowskiej.

Plan przychodów i wydatków uchwalony przez Walne zgromadzenie przewidywał :

-         przychód  w kwocie  -    66.291,88 zł     

-         wydatki    w kwocie  -    66.291,88 zł

wykonaliśmy :

          -    przychód w kwocie   -     63.242,85 zł

          -    wydatki   w kwocie   -     63.242,85 zł /w tym 5.950,80 zł rezerwy/

Zmniejszenie nastąpiło głównie w związku z niższymi środkami pozyskanymi od sponsorów. 

Jednak i tak wysoki przychód osiągnęliśmy głównie dzięki naszym sponsorom  na poszczególne zawody, dotacji z Urzędu Miasta.      

Dzięki tym funduszom w roku 2009 zorganizowaliśmy:

-         2 mistrzostwa Koła połączone z wycieczkami

-         3 wycieczki Koła

-         X Mazowiecki Spinning Bugu o Puchar Prezesa Koła

-         Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka - zorganizowany wspólnie z Urzędem Miasta

-         zawody „Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi Mazowieckiej o Puchar Burmistrza"

-         zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Broku

-         zawody spławikowe o Puchar Wójta  Wąsewa

Duży udział w organizacji imprez sportowo-turystycznych mają nasze Kluby. Reprezentują nas na zewnątrz, ale przede wszystkim są inicjatorami i organizatorami imprez sportowych w naszym Kole.

Dużą rolę w działalności Koła odgrywa również Spławikowa Sekcja Młodzieżowa, której założycielem i przewodniczącym jest kol. Leszek Sommer.                                                                                             Istnienie tej sekcji w Kole jest naszym wkładem w walkę z patologią społeczną wśród młodych ludzi, co doceniane jest przez Władzę Miasta i skutkuje jej częściowym finansowaniem oraz dotacją na organizację Dnia Dziecka.

Na rok 2010 planujemy utrzymanie dotychczasowych imprez sportowo-turystycznych, jak również zgłaszamy swój akces do organizowania imprezy dla dzieci z okazji Dni Ostrowi.

Podsumowując działalność Koła stwierdzamy że:

1.      prowadziliśmy  działalność sportowo-turystyczną zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy.

2.      Dążyliśmy do zaspakajania potrzeb wędkarzy zgodnie z ich zainteresowaniami. 

3.      Utrzymywaliśmy kontakty, a nawet poszerzaliśmy, z osobami prywatnymi, instytucjami i zakładami pracy, oraz sklepami i hurtowniami wędkarskimi jako naszymi sponsorami.

4.      Organizowaliśmy imprezy sportowe promujące nie tylko nasze koło, ale również nasze Miasto.

5.      Utrzymywaliśmy współpracę z mediami celem propagowania sportu wędkarskiego, promocji miasta Ostrowi Mazowieckiej, oraz miasta Broku, gminy Wąsewa, naszego Koła, jak również sponsorów.

6.      Utworzyliśmy stronę internetową naszego Koła której administratorem jest kol. Kobus Sebastian. Prosimy o udział w współtworzeniu tej strony, poprzez reportaże, zdjęcia, wspomnienia, opis łowisk itp.

 

 Rok jubileuszu PZW zbiega się z ważną kampanią wyborczą do samorządów, a nasza aktywność na tym polu może zwiększyć nie tylko promocję wędkarstwa, ale także utrwalić ważne dla proekologicznego i wychowawczego charakteru PZW standardy prawne i społeczne. Z okazji jubileuszu 60.lecia istnienia Polskiego Związku Wędkarskiego przekazujemy serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom za ich wieloletnią, aktywną działalność, która dobrze służyła Kołu w realizacji jego statutowych celów. Życzymy wszystkim, aby jubileusz 60.lecia działalności PZW stał się okazją do  satysfakcji z dotychczasowych waszych osiągnięć. Również w imieniu nas wszystkich chcę złożyć podziękowania dla Pana Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, dla Pana Starosty Ostrowskiego, Pani Burmistrz Broku oraz Pana Wójta Wąsewa za przychylność i dofinansowywanie naszej działalności. Dziękuję licznym sponsorom obecnym i nieobecnym na tej sali, naszym współorganizatorom Dnia Dziecka  ze Środowiskowego Domu Samopomocy, działaczom i pracownikom Okręgu Mazowieckiego, Biura Okręgu Mazowieckiego w Ostrołęce za współpracę i okazywaną nam pomoc. Bez tych kolegów i sympatyków wędkarstwa nie moglibyśmy prowadzić tak szerokiej działalności. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję.

 

Zdjęcia z zebrania dostępne w galerii