Zebranie Sprawozdawcze 2012

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA NR 64 PZW
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ZA ROK 2011


 Szanowni Goście,  Koleżanki i Koledzy.

Koło nasze na koniec 2010 roku liczyło 913 członków , natomiast na koniec 2011 roku 938 członków, w tym 21 kobiet, 88 młodych wędkarzy, wśród nich 41 członków uczestników, oraz nie zrzeszonych  członków Sekcji Młodzieżowej.     
 Zarząd Koła w roku 2011 pracował w następującym składzie:
Borowy Waldemar - prezes koła
Gromek Mirosław - v-ce prezes koła  
Kamieniecki Włodzimierz - skarbnik koła   
Podbielski Zygmunt - członek Zarządu, kapitan sportowy
Sommer Leszek  - członek zarządu ds. młodzieży
Przeździecki Jerzy -  członek Zarządu  
Pasztaleniec Władysław - sekretarz koła do 14 kwietnia 2011 r.
Kowalczyk Erwin - członek Zarządu, D-ca Grupy S.S.R. do 14 marca 2011 r.
Szarow Bogdan - członek zarządu, D-ca Grupy S.S.R. od 07 lipiec 2011 r.
Wilanowski Sławomir -  członek Zarządu do 14 kwietnia 2011 r.
Mierzejewski Władysław - członek zarządu do 01 maja 2011 r.
Chciałbym powiadomić zebranych, że w dniu 02.02.2012 r. do Zarządu została dokooptowana kol. Galas Grażyna.

Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 14  posiedzeń protokołowanych, ze średnią frekwencją   90 %, na których zajmował się realizacja zamierzeń wynikających z Planu Pracy na 2011 rok, oraz podejmował uchwały normujące działalność Koła, a m.in. :
-    przygotowanie imprez sportowo-turystycznych
-    organizacja wycieczek
-    organizacja imprez i zawodów sportowych otwartych
-    sprawy organizacyjne

W działalności sportowo-turystycznej zajmowaliśmy się organizacją zawodów i wycieczek.  
Członkowie naszego koła w roku 2011 organizowali oraz brali udział w 12 imprezach rekreacyjno-sportowych, w tym w 3 zawodach mistrzowskich Koła, 3 wycieczkach kołowych, 2  towarzyskich zawodach spławikowych,  2 towarzyskich zawodach spinningowych organizowanych przez nasze koło, oraz zawodach Okręgowych z cyklu GP, jak również w organizacji Festynu Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z naszego miasta.

W sumie w imprezach sportowo - turystycznych udział wzięło 535 osób, w tym 389 seniorów, 42 kobiety, 122 dzieci i młodzieży oraz 16 osób nie zrzeszonych.
Imprezą sportową znaną już w szerokich kręgach wędkarskich w Polsce jest „Mazowiecki Spinning Bugu", organizowany w 2011 roku po raz XII, a jest on wynikiem grupy zaangażowanych organizatorów, oraz licznych sponsorów.


Odbywał się jak dotychczas na rzece Bug w m. Brok.

W roku 2011 udział w tej imprezie wzięło 129 wędkarzy z terenu kraju, w tym 2 kobiety. Sędzią Głównym zawodów był  kolega Fadarewski Henryk z grupą koleżanek i kolegów z Klubu „Wodnik". Imprezę tą sponsorowało 23 darczyńców.  

Również ważnymi imprezami wzbudzającymi zainteresowanie wędkarzy, są zawody „Mistrzostwa Spinningowe Ostrowi  Maz. o Puchar Burmistrza ", odbyły się po raz XI, spławikowe o „Puchar Burmistrza Broku" już po raz IX, oraz  o „Puchar Wójta Wąsewa" po raz V .  

Organizujemy też corocznie Festyn Wędkarski z okazji „Dnia Dziecka" który odbył się w Grodzie Książęcym. W konkursach udział wzięło 117 dzieci. Dzieci zdobyły 21 nagród, oraz 9 medali. Poza tym dzięki pomocy władz Miasta wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, a obecni uczestnicy i obserwatorzy mogli poczęstować się kiełbaską z grilla.
W tym miejscu, jak co roku,  chcemy złożyć podziękowania dla naszych przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy z panią Katarzyną Kolasińską na czele, za pomoc w organizowaniu konkursu plastycznego.                                                                                                                   

Nasze koleżanki i koledzy brali udział w zawodach organizowanych przez Okręg Mazowiecki oraz inne koła, gdzie zajmowali często wysokie lokaty.
Ponadto nasi zawodnicy zajmowali czołowe miejsca również w różnych zawodach towarzyskich organizowanych przez inne koła i kluby.                                                                                          
 
Oprócz działalności sportowo - turystycznej zajmowaliśmy się także ochroną i zarybianiem.
Grupa Społecznej Straży Rybackiej z naszego Koła pod kierownictwem kol. Erwina Kowalczyka a później kol. Bogdana Szarowa, działała na rzece Bug i Brok.  

Braliśmy również udział w zarybianiu rzeki Bug i rzeki Brok, oraz zalewu „GRODZISK".

Łączna wielkość zarybień finansowana przez Okręg w obwodach rzeki Bug i Brok wyniosła:

- narybek letni 700 tys. sztuk - brzana, jaź, kleń, sandacz, szczupak i świnka
- narybek jesienny 800kg - okoń i szczupak
- kroczek ok. 2.100 kg. w tym sum europejski

Zarybienia dodatkowe, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, szczupak 2-latek, sum 3-latek i sandacz narybek letni na kwotę ok. 72.400 zł
Zarząd, w imieniu wszystkich członków naszego Koła, składa serdeczne podziękowanie
kol. Przeździeckiemu Jerzemu oraz naszym kolegom z Broku, którzy poświęcają swój czas, sprzęt, oraz wysiłek przy zarybianiu naszych rzek.
 
Dzięki działalności aktywnych członków koła otrzymaliśmy jak w poprzednich latach 50% odpis składki członkowskiej.  
Również na wysokość przychodów mają wpływ nasi sponsorzy  na poszczególne zawody, oraz dotacje z Urzędu Miasta.      

 

Dzięki tym funduszom w roku 2011 zorganizowaliśmy:

-    3 mistrzostwa Koła  
-    3 wycieczki Koła
-    XII Mazowiecki Spinning Bugu o Puchar Prezesa Koła
-    Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka - zorganizowany wspólnie z Urzędem Miasta
-    Zawody p.n. „Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi Mazowieckiej o Puchar Burmistrza"
-    zawody spławikowe o „Puchar Burmistrza Broku"
-    zawody spławikowe o „Puchar Wójta  Wąsewa"

Duży udział w organizacji imprez sportowo-turystycznych ma nasz Klub „Wodnik", jest on głównym organizatorem zawodów spławikowych o Puchar Burmistrza Broku, Puchar Wójta Wąsewa.
      Klub ten, reprezentuje nas na zewnątrz, ale przede wszystkim jest inicjatorem i organizatorem imprez spławikowych w naszym Kole.
Ważną rolę w działalności Koła odgrywa również Spławikowa Sekcja Młodzieżowa, której założycielem i przewodniczącym jest kol. Leszek Sommer.                                                                                             Istnienie tej sekcji w Kole jest naszym wkładem w walkę z patologią społeczną wśród młodych ludzi, co doceniane jest przez Władzę Miasta i skutkuje jej częściowym finansowaniem oraz dotacją na organizację Dnia Dziecka.
Również ważną rolę w naszym Kole odgrywa Klub Seniora „SUM", integruje najstarszych naszych kolegów i pozwala im wspólnie wypoczywać nad wodą. Koledzy seniorzy pomagają nam organizować Dzień Dziecka organizując od wielu lat konkurs plastyczny.
     Na rok 2011 planujemy utrzymanie dotychczasowych imprez sportowo-turystycznych, jak również zgłaszamy swój akces do organizowania imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Podsumowując działalność Koła stwierdzamy że:
1.    prowadziliśmy  działalność sportowo-turystyczną zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy.
2.    Dążyliśmy do zaspakajania potrzeb wędkarzy zgodnie z ich zainteresowaniami.  
3.    Utrzymywaliśmy kontakty z osobami prywatnymi, instytucjami i zakładami pracy, oraz sklepami i hurtowniami wędkarskimi jako naszymi sponsorami.
4.    Organizowaliśmy imprezy sportowe promujące nie tylko nasze koło, ale również nasze Miasto, oraz Brok.
5.    Utrzymywaliśmy współpracę z mediami celem propagowania sportu wędkarskiego, promocji miasta Ostrowi Mazowieckiej, oraz miasta Broku, gminy Wąsewa, naszego Koła, jak również sponsorów.
6.    Prowadzimy stronę internetową naszego Koła której administratorem jest kol. Kobus Sebastian. Prosimy o udział w współtworzeniu tej strony, poprzez reportaże, zdjęcia, wspomnienia, opis łowisk itp.

       Wnioski zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w dniu 27.02.2011 r. zostały rozpatrzone na posiedzeniu Zarządu Koła i udzielone każdemu wnioskującemu na piśmie.

 Kończąc, przekazujemy serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom za ich wieloletnią, aktywną działalność, która dobrze służyła Kołu w realizacji jego statutowych celów. Życzymy wszystkim, aby ten rok  obfitował w sukcesy zarówno prywatne jak i wędkarskie. Również w imieniu nas wszystkich chcę złożyć podziękowania dla Pana Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, dla Pana Starosty Ostrowskiego, Pana Burmistrza Broku oraz Pana Wójta Wąsewa za przychylność i dofinansowywanie naszej działalności. Dziękujemy licznym sponsorom, naszym współorganizatorom Dnia Dziecka  ze Środowiskowego Domu Samopomocy, działaczom i pracownikom Okręgu Mazowieckiego, Biura Okręgu Mazowieckiego w Ostrołęce za współpracę i okazywaną nam pomoc. Bez tych kolegów i sympatyków wędkarstwa nie moglibyśmy prowadzić tak szerokiej działalności. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję.                                                                                                            Zarząd

Wasze komentarze (0)