Sprawozdanie Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Nr 64 W Ostrowi Mazowieckiej

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KOŁA NR 64 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

  W dniu 01 marca 2020 roku wędkarze z Ostrowskiego Koła zebrali się, aby podsumować ubiegły rok i uchwalić plan działania dla Zarządu na rok 2020.

  Udział wzięło 40 członków Koła.

  Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Koła Gromek Mirosław, przywitał wszystkich przybyłych.   

    Na przewodniczącego Zebrania został wybrany kol. Borowy Waldemar, który poprowadził dalszy ciąg Zebrania.

Wybrane zostały komisje, które przystąpiły niezwłocznie do pracy.

Protokolant  kol. Sommer Leszek odczytał Protokół z poprzedniego zebrania, który został zatwierdzony jednogłośnie.

   Sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok złożył Prezes Gromek Mirosław.

Zarząd w ubiegłym roku pracował w składzie:

Gromek Mirosław – Prezes Koła

Borowy Waldemar – V-ce Prezes ds. organizacyjnych

Sommer Leszek – V-ce Prezes ds. sportu, Przew. Klubu „Wodnik”

Kamieniecki Włodzimierz – Skarbnik Koła

Galas Grażyna – Sekretarz Koła

Bułatowicz Jarosław – Członek Zarządu, Przew. Klubu „Zaczep”

Szarow Bogdan – Członek Zarządu, D-ca Grupy S.S.R.

Świerżyński Krzysztof – Rzecznik Dyscyplinarny Koła

Kołakowski Marcin – Członek Zarządu, Gospodarz Koła.

Na koniec 2019 roku stan członków Koła wynosił 1075 członków.

W Kole działają trzy Kluby:

Klub Spławikowy „Wodnik”

Klub Spinningowy „Zaczep”

Klub Seniora „Sum”

oraz Szkółka Młodzieżowa

Zarząd odbył 13 posiedzeń protokołowanych, ze średnią frekwencją 89%.

W ubiegłym roku zorganizowane zostały:

3 Mistrzostwa Koła

4 wycieczki kołowe

3 towarzyskie zawody spinningowe

   - Mazowiecki Spinning Bugu 

   - Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi  

   - Memoriał Mirka Kamienieckiego  

3 towarzyskie zawody spławikowe

    - o Puchar Burmistrza Broku  

    - o Puchar Wójta Wąsewa  

    - 0 Puchar Mateusza Siedleckiego właściciela Firmy Transportowo-

           Spedycyjnej  

Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka, udział brało 100 dzieci

   Wszystkie zawody odbywają się na „żywej rybie” ,czyli ryby po zmierzeniu lub zważeniu wpuszczane są do wody.

We wszystkich imprezach sportowo-turystycznych udział wzięło 638 uczestników.

Następnie sprawozdanie finansowe złożył Skarbnik kol. Żach Piotr.

Koło uzyskało 50% odpisu od składki członkowskiej, co stanowiło 41.768 zł.

Szczegółowy plan przychodów na 2019 r opiewał na kwotę 87.427,00 zł.

/odpis, startowe, wpisowe , darowizny, dotacje, składki członków Klubów, oszczędności z ubiegłego roku/, plan wydatków zrealizowano na kwotę 76.492,00 zł.

Z większych wydatków był zakup łodzi dla S.S.R., oraz postawienie dla niej garażu. Oprócz wydatków na wycieczki, Festyn Wędkarski dla dzieci, wyjazdy na zawody okręgowe, dofinansowano Kluby, Szkółkę Młodzieżową oraz S.S.R.

V-ce Prezes kol. Sommer Leszek złożył sprawozdanie z działalności sportowej,

Przedstawiając również klasyfikację GPX Koła.

W Grand Prix wręczono puchary i statuetki za zajęcie pierwszych 6 miejsc:

a/dyscyplina spławikowa

   I – kol.  Sommer Leszek

  II – kol.  Szymczuk Jan

 III – kol.  Świerżyński Krzysztof

 IV – kol.  Przeździecki Jerzy

  V – kol.  Kołakowski Marcin

 VI – kol.  Szydło Stefan

b/ dyscyplina spinningowa

   I – kol. Pieńkowski Bartłomiej

  II – kol.  Bułatowicz Jarosław

 III – kol.  Pałubiński Kamil

 IV – kol.  Żach Piotr

  V – kol.  Konferowicz Jakub

 VI – kol.  Krupa Adam

D-ca Grupy S.S.R. kol. Szarow Bogdan z działalności Społecznej Straży Rybackiej, oraz z zarybiania .

Straż przeprowadziła 79 akcji, w tym 12 z Państwową Strażą Rybacką.

Brała udział w zarybianiu rz. Bug i Brok następującymi gatunkami i ilościami:

Węgorz – 25.04.19 -10 kg /ok.170 szt./

Szczupak – 28.04.19 – 34 szt. worków

Sandacz – 25.05.19 – 21 worków

Kleń – 18.06.19 – 7 worków

Boleń – 19.06.19 – 3 worki

Sum – 28.10.19 – 350 kg/ok.1.100 szt./

Jaź – 30.10.19 – 900 kg. /ok.3.500szt./

Szczupak, sandacz -09.11.19 - 200 kg /ok.2.000 szt./

   Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, kol. Król Kazimierz odczytał Sprawozdanie z pracy Komisji, stwierdzające prawidłową działalność Zarządu Koła .

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący Sądu kol. Szydło Stefan.

Za działalność na rzecz Związku został  wyróżniony:

 Złotą Odznaką PZW – kol. Galas Marek

Następnie Zarząd przedstawił  Plan Pracy, oraz Plan Przychodów i Wydatków na rok 2020 r.

PLAN ZAMIERZEŃ SPORTOWO – TURYSTYCZNYCHKOŁA NR 64 W  OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK 2020.

LP.

Nazwa Imprezy

Miejsce

Termin

Zawody zaliczane do GPX

Spławik-S

Spinning - SPN

1.

Wycieczka Otwarcie sezonu

Jednaczewo

10.05.20.

S  SPN

2.

Spławikowe Mistrzostwa Koła

Wykrot

24.05.20

S

3.

Festyn Dzień Dziecka

Grabownica

31.05.20

-----

4.

III Memoriał Mirka Kamienieckiego

Brok

7.06.20.

-----

5.

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Serock

(łódki)

21.06.20

SPN

6.

Puchar właściciela firmy transportowo – spedycyjnej  Mateusza Siedleckiego„” spławikowe

Jelonki

28.06.20

-----

7.

Puchar Burmistrza Broku spławikowe

Brok

5.07.20.

-----

8.

Wycieczka wędkarska

Mistrzostwa Koła Feeder

Krzewo

12.07.20

S  SPN

9.

Spinningowe Mistrzostwa         Ostrowi Maz

Różan

19.07.20

-----

10.

Puchar Wójta Wąsewa spławikowe

Jelonki

15.08.20

-----

11.

Wycieczka wędkarska

Biebrza

23.08.20

S   SPN

14.

Mazowiecki Spinning Bugu

Brok

20.09.20

 

15.

Wycieczka zakończenie sezonu

Brzuze

11.10.20

S   SPN

 

 M.in. na tą działalność  planowane są środki w wysokości 96.680,00 zł, w tym :

odpis od składki członkowskiej - 41.000,00 zł

wpisowe, egzaminy – 6.000,- zł

 wpłaty członków klubów, startowe, wpisowe – 22.000,- zł

darowizny, dotacje – 10.000,- zł

pozostałość z ub. roku – 17.680,00 zł

Ogółem na działalność sportowo-turystyczną  planowane jest ok. 60.000,-

Po dyskusji Plan Pracy oraz Preliminarz Budżetowy został zatwierdzony jednomyślnie.

Na zakończenie Prezes poinformował, że od 01.02.2020 r. nowym członkiem Zarządu Koła, oraz Skarbnikiem został kol. Piotr Żach

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych

Borowy Waldemar

Wasze komentarze (0)