Regulamin zawodów podlodowych

4. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM

 

TEREN ZAWODÓW

4.1. Zawody mogą się odbywać na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15 cm grubości.

 

4.2. Sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 metrów, a szerokość licząc w głąb łowiska minimum 15 metrów. Maksymalna głębokość łowiska nie może przekraczać 9 m.

 

4.3. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie z obu stron pasem neutralnym o szerokości od 1 do 3 metrów. Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości od 3 do 5 metrów.

 

4.4. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych, pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości minimum 10 metrów.

 

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

4.5. Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30 cm, trzymaną w ręku, stosując jedną z metod: błystkę podlodową, mormyszkę, zestaw spławikowy. Kiwoka nie zalicza się do limitu długości wędki.

 

4.6. Błystka podlodowa powinna spełniać wymagania aktualnego R.A.P.R.

 

4.7. W czasie zawodów wolno nęcić. Zabrania się używania jakichkolwiek pojemników z zanętą na lince. Błystkę podlodową oraz mormyszkę można używać łącznie z przynętą naturalną, z wyjątkiem żywych i martwych ryb lub ich części.

 

4.8. Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym. Pierzchnię lub siekierkę można używać asekuracyjnie a podczas zawodów wyłącznie do powiększenia otworu w przypadku holu ryby większej niż wcześniej wykonany otwór w lodzie. Dopuszcza się stosowanie haka do lądowania ryb wyłącznie w przypadku ryb przewidzianych do zabrania.

 

4.9. Każdy zawodnik musi być wyposażony w linkę o długości minimum 10 m, przywiązaną w pasie, zakończoną rzutką lub drążkiem.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

4.10. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej bez podziału na kategorie.

 

4.11. Zaleca się, aby zawody były rozgrywane w ilości tur odpowiadających liczbie zawodników w startujących drużynach.

Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach.

W sekcjach i kołach dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze. W kołach i okręgach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów . mistrzowskich jednego dnia. Mistrzostwa Polski powinny być rozegrane jako zawody dwudniowe.

 

4.12. Zawody dwuturowe jedno- i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach. W przypadku rozgrywania zawodów na tym samym łowisku w zawodach jednosektorowych należy zastosować przemienne losowanie stanowisk.

 

4.13. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk w sektorach odbywa się nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

 

4.14. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny.

 

4.15. Po wylosowaniu i założeniu numerów startowych zawodnicy udają się w pobliże wyznaczonych stanowisk i zatrzymują się przed nimi.

Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał - na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. Po tym sygnale zawodnik może wiercić otwory oraz nęcić.

- drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik może łowić ryby, wiercić otwory oraz nęcić,

- trzeci sygnał - oznacza zakończenie zawodów.

Po trzecim sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Zawodnik pozostaje na stanowisku do czasu zabrania ryb przez sędziego kontrolnego.

 

4.16. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska. Otwory może wykonywać tylko w obrębie stanowiska, minimum 1 metr od linii wytyczającej stanowisko.

 

4.17. Zawodnik ze stanowiska ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że zachowa wymaganą odległość 1 metr pomiędzy otworami i średnicę otworu nie większą niż 20 cm, mierzoną w punkcie zetknięcia się lodu z lustrem wody.

Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i ze szczególną rozwagą.

 

4.18. Zawodnikowi po pierwszym sygnale nie wolno korzystać z pomocy innych osób z wyjątkiem przypadków losowych. Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego zawodnika, może mu udzielać wyłącznie porad ustnych.

Po pierwszym sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego pomocniczego, zanęt i przynęt. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez Sędziego Głównego.

 

4.19. Po zakończeniu zawodów zawodnik porównuje liczbę złowionych ryb z zapisem dokonanym przez sędziego kontrolnego, przekazuje mu ryby i podpisuje kartę startową. Jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb.

 

4.20. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W danej turze

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

- używanie sprzętu niezgodnego z przepisami,

- łowienie przed drugim sygnałem lub w innym niż wylosowanym sektorze albo poza granicami swojego sektora,

- używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty,

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej,

- opuszczenie stanowiska bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego.

W całych zawodach:

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora sędziego czy innych zawodników /po jednorazowym zwróceni uwagi przez sędziego/,

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze lub zawodach lub w innym czasie i miejscu niż tura zawodów,

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby będącej pod ochroną.

 

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.21. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

 

4.22. Ryby po złowieniu i zgłoszeniu sędziemu powinny zostać zabite i przechowywane w oznakowanych pojemnikach dostarczonych przez organizatora.

 

4.23. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator.

 

PUNKTACJA

4.24. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

 

4.25. Za ryby oblodzone, ośnieżone lub zabrudzone np. zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

 

5. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MORSKIM

Wędkarstwo morskie polega na łowieniu wędką ryb morskich i dwuśrodowiskowych z uwzględnieniem specyfiki Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu /R.A.P.R.M./

 

TEREN ZAWODÓW

5.1. Zawody morskie mogą się odbywać na wodach wewnętrznych /zatoki, zalewy/ i terytorialnych R.P. /w morzu/, a także międzynarodowych /w przypadku organizowania zawodów pełnomorskich/

Zawody mogą być rozgrywane:

a/ z brzegu naturalnego lub umocnień brzegowych,

b/ z jednostek pływających.

5.2. Przy łowieniu z brzegu:

a/ długość stanowiska podczas łowienia z plaży nie może być mniejsza niż 20 m, szerokość nie mniejsza niż 10 m,

b/ długość stanowiska podczas łowienia z umocnień brzegowych powinna wynosi minimum 10 m. W szczególnych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od tej zasady.

c/ przy łowieniu z brzegu lub umocnień brzegowych stanowiska wędkarskie muszą być oddzielone od siebie pasem neutralnym od 1 do 2 m,

d/ ilość sektorów równa jest liczbie zawodników stanowiących drużynę. Sektory muszą być oddzielone od siebie pasem neutralnym od 5 do 10 m.

5.3. Przy łowieniu z jednostek pływających długość stanowiska mierzona przy burcie jednostki nie może być krótsza niż 1,5 m. Sektor tworzy oddzielna jednostka.

 

5.4. Rejon połowu z jednostek pływających wyznacza organizator, uwzględniając rybostan i warunki atmosferyczne.

 

SPRZĘT, PRZYNĘTY I METODY STOSOWANE W ZAWODACH

5.5. Długość wędki do łowienia w zawodach morskich musi wynosić co najmniej 1,5 m. Zawodnik łowi jedną wędką oraz może posiadać dowolną ilość wędek do wymiany. Podczas połowu z jednostek pływających, zapasowe wędki nie mogą być uzbrojone.

 

5.6. Stosowane przynęty dzielimy na: a/ sztuczne, b/ naturalne z wyjątkiem żywych ryb.

 

5.7. Przynęty sztuczne używane do wędkowania w zawodach morskich /pilkery, błystki, woblery i inne/ mogą być uzbrojone w nie więcej niż dwa haczyki lub kotwice. Wielkości haczyka i kotwicy nie ogranicza się. Sposób ich dekoracji jest dowolny.

 

5.8. Sposoby połowu charakteryzuje się w zależności od gatunku poławianych ryb. Podstawowo wyróżnia się:

a/ połów dorsza,

b/ połów śledzia,

c/ połów belony,

d/ połów flądrowatych i ryb dwuśrodowiskowych.

5.9. Podczas połowu dorsza / z jednostki pływającej / nie ogranicza się długości wędki, a dozwolone przynęty to:

- przynęta główna (pilker) uzbrojony maksymalnie w dwie kotwice, lub

- przynęta jw. z jedną kotwicą oraz skoczkiem na pojedynczym haczyku w odległości nie większej niż 40 cm od punktu zawieszenia tej przynęty, lub

- przynęta składająca się z dwóch skoczków na przyponie o długości maksymalnej 80 cm zakończonym ciężarkiem bez haczyka.

Długość troczka (bocznika), na którym umieszczony jest skoczek (np. twister) nie może być większa niż 15 cm.

 

5.10. Podczas połowu śledzia maksymalnej długości wędki nie ogranicza się. Wędka może być uzbrojona w nie więcej niż pięć haczyków mocowanych na osobnych przyponach.

 

5.11. Połów belony może być dokonywany:

a/ spinningiem uzbrojonym jedną przynętą - błystką, przez klasyczne spinningowanie z jednostki zakotwiczonej lub przez holowanie błystki za jednostką płynącą,

b/ wędką ze spławikiem lub ołowiem dennym uzbrojoną w jeden haczyk.

5.12. Połów ryb flądrowatych i dwuśrodowiskowych z brzegu /plaży/ odbywa się wędką ze spławikiem lub ołowiem dennym. Wędka może być uzbrojona w nie więcej niż trzy haczyki na oddzielnych przyponach.

 

5.13. Dozwolone jest lądowanie ryb podbierakiem lub osęką.

 

5.14. Dozwolone jest nęcenie.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

5.15. Sposoby połowu obowiązujące w zawodach ustala organizator. Informuje o tym szczegółowo wszystkich uczestników w komunikacie 2, a następnie podczas odprawy, podając metody podstawowe i zastępcze, które będą zastosowane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podstawowe metody połowu mogą zostać zmienione na zastępcze bezpośrednio przed zawodami.

 

5.16. Zawody są rozgrywane bez podziału na kategorie jednocześnie w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.

 

5.17. Zawody mogą być rozgrywane w jednej, dwóch lub trzech turach. Czas trwania jednej tury wynosi 5 godz. - dla każdej tury jednakowo. W czasie każdej z tur należy dokonać rotacji stanowisk wg ustaleń organizatora.

 

5.18. Przy rozgrywaniu zawodów morskich w turach dopuszcza się łowienie w każdej turze inną metodą.

 

5.19. Komisja sędziowska przeprowadza losowanie sektorów /jednostek pływających/ a następnie stanowisk, najpóźniej na 90 min przed rozpoczęciem zawodów.

 

5.20. Początek zawodów sygnalizowany jest tak, aby dotarł do wszystkich zawodników:

a/ pierwszy sygnał oznacza czas na przygotowanie się do połowu,

b/ drugi - rozpoczęcie łowienia,

c/ trzeci sygnał oznacza zakończenie łowienia. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej złowionej ryby.

5.21. Czas przeznaczony na przygotowanie się zawodników do łowienia wynosi:

a/ na przynętę sztuczną - 15 minut,

b/ na przynętę naturalną, z brzegu - 60 minut.

5.22. W czasie trwania zawodów, wszystkich uczestników obowiązuje stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa określanych każdorazowo przez organizatora. Na jednostce pływającej obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się wszelkim dyspozycjom kierownika jednostki.

 

5.23. Podczas połowu z jednostek pływających, w określonych odstępach czasu, jednostki wykonują jednocześnie manewr zmiany burt. O cyklu tych manewrów decyduje sędzia główny.

 

5.24. W przypadku złych warunków atmosferycznych czas trwania tury może być skrócony. Zawody uznaje się za rozegrane jeżeli trwały co najmniej 2 godziny. Podczas rozgrywania zawodów w turach zawody uznaje się za rozegrane jeżeli trwały jedną turę. O skróceniu czasu trwania zawodów decyduje główna komisja sędziowska na wniosek organizatora. O decyzji skrócenia zawodów komisja sędziowska powiadamia wszystkich zawodników.

5.25. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W danej turze

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów. Dyskwalifikacja nie obejmuje objawów choroby morskiej,

- celowe naruszanie postanowień kierownika jednostki pływającej,

- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów, lub po sygnale kończącym zawody,

- używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu,

- przekazanie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub pod ochroną.

W całych zawodach:

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora sędziego czy innych zawodników /po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego/.

 

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

5.26. W zawodach łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego, z zachowaniem wymiarów ochronnych ustalonych przez właściwy urząd morski. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

 

5.27. Każdą złowioną rybę zawodnik zgłasza sędziemu, uśmierca ją i przechowuje w pojemniku dostarczonym przez organizatora.

5.28. Złowione w czasie zawodów ryby zabezpiecza organizator.

 

PUNKTACJA

5.29. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

 

5.30. zasady punktacji w klasyfikacji drużynowej:

- do wyniku drużyny zalicza się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników zgłoszonych do drużyny.

- za brak zawodnika drużyny w sektorze (jednostce pływającej), nie złowienie przez zawodnika ryby, drużynie zalicza się miejsce równe liczbie startujących plus 1.