Regulamin zawodów spinningowych

2. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Rozróżnia się dwa rodzaje zawodów

- zawody klasyczne,

- zawody "na żywej rybie".

 

A.. ZAWODY KLASYCZNE

 

TEREN ZAWODÓW

2.1. Zawody mogą się odbywać na wodach bieżących lub stojących.

Mogą być rozgrywane z brzegu lub jednostek pływających /łódek/, udostępnionych przez organizatora /z wyłączeniem pontonów i kajaków/.

O ewentualnym zakazie przeprowadzania treningu na łowisku zawodów, z dokładnym określeniem miejsca i czasu obowiązywania tego zakazu, organizator jest zobowiązany powiadomić najpóźniej w komunikacie 2. Wszelkie ograniczenia dotyczące czasu i miejsca treningów zawodników są po tym terminie niedopuszczalne

 

2.2. Przy łowieniu z brzegu długość sektora powinna być taka, aby na każdego zawodnika przypadał średnio odcinek nie krótszy niż 150 metrów.

 

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

2.3. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 

2.4. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną.

Zabrania się nęcenia łowiska.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

2.5. Zawody mogą być rozgrywane:

- w kategoriach: seniorów, młodzieży lub bez podziału na kategorie,

- w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

 

2.6. Zaleca się aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników w drużynie. Zawody i mistrzostwa Polski, aby mogły być uznane za odbyte, powinny być rozegrane przynajmniej w dwóch turach.

 

2.7. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe. W każdej turze obowiązuje nowe losowanie obsad łódek w sektorach.

 

2.8. Obsada łódek nie może wynosić więcej niż dwóch zawodników. Zawodnicy zobowiązani są do pełnienia wzajemnej roli sędziego kontrolnego.

Zabrania się pomocy: 

- w podbieraniu złowionej ryby

- w holowaniu ryby poprzez wiosłowanie lub używanie silnika.

W przypadku braku innych ustaleń organizatora należy stosować zalecenia:

- zawodnicy dysponują łodzią na zmianę, połowę czasu trwania tury zawodów

- dysponowanie łodzią rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym.

Zawodnik ma prawo używać do napędu łodzią własnego silnika elektrycznego (o ile tego typu silników nie zapewni organizator). Dodatkowo zawodnik ma prawo zamontować na łodzi własny silnik spalinowy o mocy max do 6 KM, służący wyłącznie do powrotu z łowiska po zakończeniu tury albo w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zawodników (sztorm, wichura, wypadnięcie zawodnika za burtę itp.). Decyzja o użyciu silnika spalinowego podczas tury musi być zawsze uzgodniona między znajdującymi się w łodzi zawodnikami. Łódź z zawodnikami może być holowana przez inną łódź biorącą udział w zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników znajdujących się w tych łodziach. Organizator ma prawo zakazać stosowania silników spalinowych w zawodach. O zakazie używania silników spalinowych musi poinformować w komunikacie nr 2.

 

2.9. Miejsce wejścia lub wypłynięcia w sektor określa organizator.

 

2.10. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin jednakowo we wszystkich turach zawodów.

 

2.11. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał - oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dojście lub dopłynięcie na wybrane miejsce w sektorze,

- drugi sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów.

Po tym sygnale obowiązuje określony czas /do 30 minut/ na stawienie się zawodników do komisji wagowej.

 

2.12. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 metrów liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia oraz pomiędzy łodziami podczas łowienia z łodzi.

 

2.13. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do końca ustalonego czasu powrotu zawodników, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą między sobą udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.

 

2.14. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia informuje organizator w komunikacie nr 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej.

 

2.15. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących. Zabrania się łowienia podczas przemieszczania się łodzi, przed zakotwiczeniem na nowym stanowisku. Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia łodzi odpowiedniej wielkości, spełniających wymagania bezpieczeństwa i wyposażenia. Łodzie muszą być co najmniej 3 osobowe, dla zapewnienia swobodnego wędkowania zawodników, oraz wyposażone w kotwicę z liną o długości dostosowanej do maksymalnej głębokości łowiska.

Organizator zawodów rozgrywanych zwłaszcza na dużych zbiornikach wodnych zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych łodzi ratunkowych, patrolujących teren zawodów i w razie potrzeby udzielających szybkiej pomocy zawodnikom na łodziach.

Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond.

 

2.16. Po złowieniu limitu dziennego ryb zawodnik może według swego uznania postąpić dwojako:

- łowić dalej, ale tylko ryby nie objęte limitem ilościowym. Zawodnikowi w tym przypadku nie przysługuje premia z tytułu złowienia limitu,

- zaprzestać łowienia wszelkich ryb i zgłosić ten fakt najbliższemu sędziemu kontrolnemu.

Sędzia /w zawodach z brzegu/, po odnotowaniu godziny i minuty zgłoszenia w celu przyznania premii punktowej oraz po zmierzeniu ryb i zapisaniu ich długości, może zezwolić zawodnikowi na opuszczenie sektora i udanie się do komisji wagowej.

W przypadku łowienia z łodzi zawodnik zgłasza złowienie limitu partnerowi z łodzi, który odnotowuje godzinę i minutę w karcie startowej zawodnika. Następnie zawodnik jest zobowiązany zasygnalizować fakt złowienia limitu sędziom kontrolnym w sposób ustalony przez organizatora i komisję sędziowską i bezzwłocznie zdemontować sprzęt łącznie z zapasowymi wędkami.

 

2.17. Zawodnik lub w jego imieniu kierownik albo trener jest obecny podczas ważenia ryb przez komisję wagową. Podpisanie karty startowej przez zawodnika lub trenera, kierownika stanowi zaakceptowanie wyniku uzyskanego przez zawodnika w turze.

Ryby należy po zważeniu przechowywać w osobnych, numerowanych pojemnikach do czasu ogłoszenia wyników tury. W tym okresie wcześniejsza decyzja komisji sędziowskiej o uznaniu ryby za wymiarową nie podlega kwestionowaniu.

 

2.18. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W danej turze

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

- łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora,

- przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,

- niestawienie się do komisji wagowej po ustalonym czasie powrotu z łowiska.

- za użycie silnika spalinowego w czasie trwania tury, z zastrzeżeniem pkt. 2.8. (sytuacja zagrożenia zawodników).

W całych zawodach:

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku

do organizatora sędziego czy innych zawodników /po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego/,

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej pod ochroną lub ryby złowionej w innym czasie lub miejscu niż tura zawodów,

- przekroczenie dziennego limitu ilościowego,

- używanie osęki do "lądowania" ryb,

- używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.

 

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

2.19. Obowiązują dzienne limity ilościowe i okresy ochronne łowionych ryb określone w R.A.P.R. uzupełnione o następujące postanowienia: 

- wprowadza się limit okonia - 25 sztuk oraz wymiar ochronny do 15 cm.

- zmniejsza się limit ilościowy połowu jazia i klenia do 5 sztuk (łącznie),

- nie obowiązują limity wagowe,

- w zawodach wieloturowych limit dzienny (dobowy) odnosi się do każdej tury oddzielnie.

Organizator ma prawo, informując o tym najpóźniej w komunikacie nr 2 :

- ograniczyć ilość gatunków poławianych ryb,

- zmniejszyć limit ryb,

- zwiększyć wymiary ochronne w stosunku do R.A.P.Ryb

Powyższe ograniczenia muszą obowiązywać jednakowo dla wszystkich tur zawodów.

 

2.20. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: bass wielkogębowy, boleń, głowacica, jaź, kleń, lipień, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć jeziorowa i wędrowna, brzana i wzdręga. Organizator ma prawo ograniczyć ilość gatunków poławianych ryb.

 

2.21. Każdą złowioną i zabieraną rybę należy zgłosić sędziemu kontrolnemu lub najbliżej łowiącemu zawodnikowi. W zawodach rozgrywanych z brzegu ryby złowione i zabierane należy zabić.

 

2.22. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator.

 

PUNKTACJA

2.23. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

 

2.24. Tytułem premii za złowienie limitu ryb zawodnik otrzymuje 20 punktów za każdą minutę do czasu zakończenia tury zawodów od czasu zgłoszenia odnotowanego przez:

- sędziego kontrolnego podczas łowienia z brzegu,

- partnera w łodzi podczas łowienia z łódek.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za wagę i premię.

 

B. ZAWODY "NA ŻYWEJ RYBIE"

2.25. W mocy pozostają postanowienia regulaminu zawodów klasycznych:

- do punktu 2.7. włącznie,

- od punktu 2.9. do 2.15. włącznie,

- punkt 2.18. z wyłączeniem dyskwalifikacji za ryby niewymiarowe i za przekroczenie limitu ilościowego.

 

2.26. Zaleca się stosowanie haczyków /kotwiczek/ bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak.

 

2.27. Organizator zawodów musi zapewnić sędziego dla każdego zawodnika przy rozgrywaniu zawodów z brzegu oraz jednego sędziego na łódkę przy rozgrywaniu zawodów z łodzi. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe ( oznakowane przez organizatora ) przymiary. Zaleca się aby obsada łódek składała się z nie więcej niż dwóch zawodników i sędziego. W przypadku zawodów międzyokręgowych, sędzia i zawodnik nie mogą pochodzić z tego samego okręgu.

Zabrania się pomocy:

- w podbieraniu złowionej ryby,

- w holowaniu ryby przez wiosłowanie.

Zabrania się łowienia podczas przemieszczania się łodzi z wyjątkiem wędkowania z łodzi dryfującej z prądem lub wiatrem. W przypadku braku innych ustaleń organizatora, należy stosować następujące zalecenia:

- zawodnicy dysponują łodzią na zmianę połowę czasu trwania tury zawodów,

- dysponowanie łodzią rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym.

 

2.28. Niżej wymienione postanowienia zastępują rozdziały regulaminu zawodów klasycznych: "Ryby łowione w zawodach" oraz "Punktacja".

 

2.29. Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem

i podawania jej sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby /z dokładnością do 1 mm/ i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem przez zawodnika.

 

2.30. Organizator dla ryb objętych w R.A.P.R. wymiarem ochronnym określa minimalną długość ryb zaliczanych do połowu. Może również określić wymiar /okazy medalowe/ lub gatunki ryb, które zawodnik ma prawo zatrzymać.

Do wyniku zalicza się wyłącznie gatunki ryb wymienione w punkcie 2.20. zawodów klasycznych.

 

2.31. Nie obowiązuje:

- limit ilościowy,

- premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.

 

2.32. Do obliczania punktów zawodnika przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do pełnych centymetrów wg reguły:

- poniżej 0,5 cm - wynik zaokrągla się w dół,

- od 0,5 cm - wynik zaokrągla się w górę.

Zaokrąglenie w górę nie dotyczy minimalnych wymiarów ryb zaliczanych do połowu określonych przez organizatora.

 

2.33. Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej zawodnika przyznaje się punkty według zasady:

a/ za ryby posiadające w R.A.P.R. wymiar ochronny:

- za sztukę ryby przyznaje się liczbę punktów równą liczbie centymetrów wymiaru ochronnego gatunku pomnożoną przez 10,

- za każdy centymetr ponad wymiar określony przez organizatora przyznaje się liczbę punktów równą liczbie centymetrów wymiaru ochronnego gatunku.

b/ za ryby nie posiadające w R.A.P.R. wymiaru ochronnego - za rybę przyznaje się liczbę punktów równą długości ryby pomnożoną przez 10.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

*/Przykład 1

Dane wyjściowe:

- szczupak długości 47,6 cm,

- organizator ustalił dla tego gatunku minimalną długość - 35 cm,

- wymiar ochronny w R.A.P.R. = 45 cm.

Obliczenie punktów:

- zaprotokołowana w karcie startowej długość- ryby = 47,6 cm,

- zaprotokołowana długość- ryby po zaokrągleniu = 48 cm,

- punkty za sztukę ryby - 45 x 10 pkt. = 450 pkt.,

- liczba centymetrów ponad wymiar określony przez organizatora 48 cm - 35 cm = 13 cm,

- punkty za wymiar - 13 x 45 = 585 pkt.,

- łącznie za rybę - 450 pkt. + 585 pkt. = 1035 pkt.

 

*/Przykład 2

Dane wyjściowe:

- okoń długości 17,3 cm,

- ryba bez określonego w R.A.P.R. wymiaru ochronnego.

Obliczenie punktów:

- zaprotokołowana w karcie startowej długość- ryby = 17,3 cm,

- zaprotokołowana długość- ryby po zaokrągleniu = 17 cm,

- punkty za rybę - 17 x 10 pkt. = 170 pkt.,

******

2.34. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia się ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika w danej turze.

Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danej tury (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.